ศึกษาต่อต่างประเทศ : มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน

มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน
หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 

 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาใน 49 สาขาวิชา ในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ และภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนและปลายเดือนมีนาคมของทุกปี เวลารับสมัครและสาขาวิชาจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ข้อมูลเกี่ยวกับคณะและสาขาวิชา เอกสารที่ใช้ในการสมัคร วิธีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา และข้อกำหนดอื่น ๆสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดได้ที่ หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ หมวดระเบียบการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ .
 
การสมัครเข้าเรียน :
สำหรับรายละเอียดการสมัครเข้าเรียนของนักศึกษาต่างชาติ ท่านสามารถดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครเข้าเรียนของนักศึกษาต่างชาติ(Admission Prospectus for International Students)ได้จากทางเว็บไซต์ของหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์
 
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร(Qualifications):

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการของไต้หวันกำหนดตาม “ข้อบังคับเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในไต้หวัน” ระเบียบการสมัครเข้าเรียนให้ยึดตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศครั้งล่าสุดเป็นหลัก สำหรับกฎระเบียบการสมัครเข้าเรียนของนักศึกษาต่างชาติ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลที่กฎหมายสัญชาติไต้หวันมาตรา 2 กำหนด คือ ไม่มีสัญชาติไต้หวัน และ ไม่ได้มีสถานภาพเป็นชาวจีนโพ้นทะเล 
1) สำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2) สำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
3) สำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

หมายเหตุ : ตามกฎหมายสัญชาติไต้หวันมาตรา 2 กำหนดไว้ว่า ผู้ที่มีลักษณะข้อหนึ่งข้อใดตรงกับลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบุคคลผู้ถือสัญชาติไต้หวัน:
1) ผู้ถือกำเนิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นคนไต้หวัน【*】 
2) บุคคลผู้ได้กำเนิดหลังจากบิดาหรือมารดาได้เสียชีวิต โดยที่บิดาหรือมารดาขณะเสียชีวิตนั้นถือสัญชาติไต้หวัน【*】 
3) บุคคลผู้ได้กำเนิดในเขตแดนไต้หวัน แต่ไม่ปรากฏบิดาและมารดาที่ชอบโดยกฎหมาย หรือบิดาและมารดาเป็นบุคคลไร้สัญชาติ
4) ผู้ที่เปลี่ยนสัญชาติ
【*】ผู้ที่ถือกำเนิดก่อนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523 ให้ยึดสัญชาติของบิดาเป็นหลัก 
 
2.เอกสารในการสมัคร(Documents Required):
 
I. เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครสำหรับทุกคณะ(For all programs):
(1)ใบสมัคร 3 ชุด (กรุณากรอกใบสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตให้เรียบร้อยก่อนพิมพ์ใบสมัคร)
(2)รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (กรุณาติดบนใบสมัคร)
(3)หลักฐานฉบับจริงการชำระค่าสมัครที่ออกโดยการไปรษณีย์แห่งไต้หวัน หรือใบเสร็จการชำระเงินผ่านการโอนในสกุลดอลลาร์สหรัฐ
(4)สำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนหนึ่งชุด
(5)สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด ภาษาต้นฉบับ2 ชุด
(6)สำเนาหลักฐานใบแสดงวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดหรือเทียบเท่า ฉบับภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ชุด:
โดยเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
A. ลงประทับตรารับรองหลักฐานใบแสดงวุฒิการศึกษาจากหน่วยงานประจำต่างประเทศของไต้หวัน หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารแล้วสามารถส่งฉบับสำเนาได้
B. ใบแปลหลักฐานใบแสดงคุณวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดฉบับจริง (ใส่ซองปิดผนึก)ที่ออกให้โดยทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัด โดยส่งตรงมาที่หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ 
(7)สำเนาใบแสดงผลการเรียนขั้นสูงสุดฉบับภาษาจีนหรืออังกฤษ จำนวน 2 ชุด:โดยเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
A. ลงประทับตรารับรองจากหน่วยงานประจำต่างประเทศของไต้หวัน หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารแล้วสามารถส่งฉบับสำเนาได้
B. ใบแปลสำเนาใบแสดงผลการศึกษาขั้นสูงสุดฉบับจริง (ใส่ซองปิดผนึก)ที่ออกให้โดยทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัด ส่งโดยตรงมาที่หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ 
*หมายเหตุ เอกสารที่ได้ส่งตรงจากทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของผู้สมัครนั้นไม่สามารถส่งคืนผู้สมัครและไม่อนุญาติให้ถ่ายสำเนา
(8) เอกสารรับรองสถานภาพทางการเงิน: กรุณามอบเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
■ สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพทางการเงินที่หน่วยงานประจำต่างประเทศของไต้หวันลงประทับตรารับรองแล้ว 1 ชุด
■ หนังสือรับรองสถานภาพทางการเงินที่ออกให้โดยสถาบันการเงินในต่างประเทศ ที่ปิดผนึกอย่างเป็นทางการ ส่งโดยตรงมาที่หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์
■ หลักฐานทุนการศึกษา 
■ สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพทางการเงินซึ่งออกให้ไม่เกินสามเดือนโดยสถาบันทางการเงินของไต้หวัน 1 ชุด
■ หากหลักฐานทางการเงินไม่ใช่เป็นของผู้สมัคร ต้องแนบเอกสารการรับรองสถานภาพทางการเงินและหลักฐานการฝากเงินของผู้สนับสนุน ในกรณีที่หลักฐานการเงินนั้นไม่ได้ออกให้โดยสถาบันทางการเงินของไต้หวันจะต้องผ่านการลงตราประทับรับรองจากหน่วยงานประจำต่างประเทศของไต้หวัน
(9) ซองจดหมาย 1ซอง(ขนาด 16 ซม. x 23 ซม. ขึ้นไป)ไม่ต้องติดแสตมป์ เขียนชื่อ ที่อยู่ติดต่อกลับให้ชัดเจน (ใช้แจ้งผลการสมัคร) 
(10)สำหรับเอกสารที่ต้องยื่นสมัครต่อคณะต่างๆ กรุณาอ่านรายละเอียด “เอกสารที่ต้องส่ง” และ “ข้อกำหนด” ของแต่ละคณะในเอกสารการรับสมัคร
※ข้างต้น “ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานประจำต่างประเทศของไต้หวัน” หมายถึงสถานทูต สถานกงสุล หน่วยงานประจำต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน
※ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัคร นอกจากคณะได้กำหนดไว้ว่าจะคืนให้ภายหลัง 
 
II. เอกสารอื่นๆ ที่แต่ละคณะกำหนดให้ยื่นควบคู่กับใบสมัคร, หลักเกณฑ์การพิจารณา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ กรุณาอ่านรายละเอียด “เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม” และ “ข้อกำหนด” ของแต่ละคณะในเอกสารการรับสมัคร
 
3. ช่วงเวลารับสมัคร : 

ภาคฤดูใบไม้ร่วง : นับแต่วันเวลาที่กำหนดในระเบียบการรับสมัครจนถึง 15มีนาคม
ภาคฤดูใบไม้ผลิ : นับแต่วันเวลาที่กำหนดในระเบียบการรับสมัครจนถึง 31ตุลาคม
 
4. วิธีการสมัคร :
สมัครทางอินเตอร์เน็ต : กรุณาเข้าไปสมัครที่ International Students Online Application System(http://www.ntnu.edu.tw/oia). หลังจากสมัครทางอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารการสมัครเข้าเรียนส่งทางไปรษณีย์ หรือนำมาสมัครด้วยตนเองที่หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์
 
ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง : ต้องใช้รูปแบบการจ่าหน้าซองตามที่กำหนด ติดลงบนหน้าซองเอกสาร และให้ส่งเอกสารการสมัครมาที่หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ภายในวันสิ้นสุดการรับสมัคร โดยถือวันเวลาที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก มิเช่นนั้นจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร ในกรณีนำส่งด้วยตนเองให้นำมาส่งที่หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนา ตึกผู่ตู้ต้าโหลว ชั้น 1 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 หากล่าช้าเกินกำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณา
 
5. ค่าใช้จ่ายในการสมัครและวิธีการชำระเงิน :

(1)ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี-NT$1,200 (US$50)
หลักสูตรระดับปริญญาโท-NT$1,500 (US$60)
หลักสูตรระดับปริญญาเอก-NT$3,000 (US$120)
★ค่าใช้จ่ายในการสอบวัดระดับความสามารถพิเศษ (Technical test fees): ผู้สมัครสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ที่มีการสอบวิชาเฉพาะทางจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อีกเป็นจำนวน 2000 เหรียญไต้หวัน(80 เหรียญสหรัฐ)
 
(2)วิธีการชำระเงิน
1. สมัครภายในประเทศ : กรุณาชำระเงินโดยการโอนผ่านทางไปรษณีย์แห่งชาติไต้หวัน แล้วนำหลักฐานยืนยันการโอนเงินแนบส่งมาพร้อมกับใบสมัคร
Please enclose the receipt in the application package.
เลขที่บัญชี:19142594 ชื่อบัญชี: 國立臺灣師範大學國際事務處
 
2. การสมัครจากต่างประเทศ : สั่งจ่ายโดยโอนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐผ่านธนาคาร( Telegraphic Transfer)
(1) กรุณาโอนค่าสมัครโดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ห้ามการสั่งจ่ายโดยเงินสกุลอื่นเมื่อทำการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาแนบใบเสร็จการชำระค่าสมัครตัวจริงส่งมาพร้อมกับใบสมัคร กรุณาอย่าส่งเงินสดทางไปรษณีย์
(2)การโอนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐผ่านธนาคาร:กรุณานำหลักฐานการชำระเงินแนบส่งมาพร้อมใบสมัคร
Beneficiary: National Taiwan Normal University 402U account
Beneficiary Account Number: 185331000005
Beneficiary Banking info: 
CHINA TRUST COMMERCIAL BANK
JHONG-SIAO BRANCH
Beneficiary Bank Address:
1F., No.71, Sec.4, Jhong-siao E.Rd.,
Da-an District, Taipei City 106, Taiwan ( R. O. C. )
Swift Code: CTCBTWTP
 
6. ประกาศผลการคัดเลือก :

(1) วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก จะยึดตามกำหนดการรับสมัครของแต่ละภาคการศึกษาซึ่งระบุไว้ในเอกสารการรับสมัคร โดยจะประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบโดยวิธีการดังนี้ 
ตรวจสอบผลทางโทรศัพท์ : 886-2-7734-1274 ตรวจสอบผลทางเว็บไซต์ : http://ap.itc.ntnu.edu.tw/istudent/apply/
(2) นอกจากมีการลงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการคัดเลือก เป็นจดหมายลงทะเบียนผ่านทางไปรษณีย์ให้กับผู้สมัครอีกด้วย