ศึกษาต่อต่างประเทศ : Australia

ศึกษาต่อต่างประเทศ : Australia

การจัดการการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในแต่ละรัฐและเขตการปกครองตนเอง ดังนั้นระบบการศึกษาของออสเตรเลีย จึงไม่ได้มีมาตรฐานเป็นกฎเกณฑ์เดียวกัน แต่โดยทั่วไประบบการศึกษาของออสเตรเลียแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (TAFE) และ มหาวิทยาลัย

 

การศึกษาภาคบังคับของออสเตรเลียเริ่มตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 (Year 1-10) หรือ ระหว่างอายุ 6-15 ปี เมื่อนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว ก็สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจการในภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ ได้ หรืออาจศึกษาต่อหลักสูตรระยะสั้น ในวิทยาลัย TAFE หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว นักเรียน ส่วนใหญ่เลือกเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีก 2 ปี เพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเทคนิคในระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตั้ง แต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับปริญญาเอก ทั้งในสถาบัน การศึกษาของรัฐและเอกชน

ระดับมัธยม (Secondary Education)

การจัดการศึกษาระดับประถมและมัธยมในประเทศ ออสเตรเลียอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแต่ละรัฐ โดยทั่วไปจะเริ่มรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนต่อ ทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 7 (Year 7-ม.1) จนถึงปริญญาเอก สำหรับในระดับประถม ทางสถาบันการศึกษาจะพิจารณารับนักเรียนเป็นรายบุคคลไป นักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้มีผู้ปกครองดูแล(Guardian) ซึ่งอาจจะเป็นญาติพี่น้องที่อยู่ที่นั่น ถ้าไม่มีญาติพี่น้อง ทางโรงเรียนที่นักเรียนสมัครจะจัดหาผู้ปกครอง (Guardian) ให้โดยเสียค่าใช้จ่ายอาทิตย์ละประมาณ 25 เหรียญออสเตรเลียต่อสัปดาห์ ถ้าเรียนในโรงเรียนประจำก็จะมีอาจารย์ในโรงเรียนเป็นผู้ดูแลแทน

ระดับมัธยมศึกษาแบ่งออกเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น (Year 7-10 หรือเทียบเท่า ม.1 - ม.4 ของไทย) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 11-12 หรือเทียบเท่า ม.5 - ม.6 ของไทย) ในการจัดหลักสูตร หน่วยการศึกษาของแต่ละรัฐ จะมีการจัดหลักสูตรและการประเมินผลเป็นของตนเอง โรงเรียนมีอิสระในการจัดหลักสูตรหรือเพิ่มเติมวิชาเรียน ทั้งนี้ต้องอยู่ในความเห็นชอบจากรัฐบาล มาตรฐานของหลักสูตรจะอยู่ในระดับที่ดี ทัดเทียมกันในทุกรัฐ โดยจัดให้มีการสอบมาตรฐานสำหรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเป็นโรงเรียนแบบ Day School คือ ไปเช้าเย็นกลับ ในขณะที่โรงเรียนเอกชนจะมีแบบโรงเรียนประจำ (Boarding School) และไปกลับ นอกจากนี้ ยังแบ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วน หรือชายล้วนและโรงเรียน สหศึกษาคือ มีทั้งนักเรียนหญิงชายเรียนร่วมกัน


หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (Foundation Studies)

เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับ อุดมศึกษาในออสเตรเลียให้กับนักเรียนต่างชาติใช้เวลาในการเรียน 1 ปี เนื้อหาของหลักสูตรมาจาก Year 11-12 บวก วิชาพื้นฐานในสาขาที่นักศึกษาจะศึกษาในระดับปริญญาตรี เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ บัญชี สังคมและประวัติศาสตร์ เป็นต้น หลักสูตร Foundation แบ่งออกเป็น สายวิทย์ สายศิลป์ และธุรกิจ ก่อนเข้าเรียนนักศึกษาจากประเทศไทยจะต้องจบชั้นปีที่ 11 หรือ ม.6 หรือ ปวช. มีผลIELTS ประมาณ 5.0 หรือ TOEFL ประมาณ 500 ขึ้นไป GPA ไม่ควรต่ำกว่า 2.5 ถ้าสอบผ่านทุกวิชาของหลักสูตร Foundation ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็สามารถจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้เลย สำหรับ นักศึกษาที่จบปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรีในประเทศไทยแล้ว สามารถสมัครเรียนระดับปริญญาตรีได้โดยไม่ต้องเรียนหลักสูตร Foundation หลักสูตรนี้เปิดสอนทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย เทคนิค (TAFE) และในโรงเรียนมัธยมศึกษา ค่าใช้จ่ายสำหรับ นักเรียนทุนส่วนตัวค่าเล่าเรียนประมาณปีละ 9,000 - 12,000 เหรียญออสเตรเลีย


วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (College of Technical and Further Education)

วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่องที่เรียกสั้นๆ ว่า เทฟ (TAFE) รับนักศึกษาจบ Year 10 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาของรัฐบาล ที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ เป็นหน่วยงานการศึกษาการอบรมด้านวิชาชีพ วิทยาลัย TAFE ให้การศึกษาที่ครอบคลุมทักษะสำคัญๆ ทั้งหมดในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และศิลปะ หลักสูตรของ TAFE มีทั้งระดับช่างฝึกหัด ช่างฝีมือชั้นสูง และช่างเทคนิค ตลอดจนหลักสูตรพาณิชยกรรม เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ และหลักสูตรทั่วไป แบ่งการสอนเป็น3 ระดับคือ
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ 1 ถึง 4 (Certificate I-IV) ระยะเวลาเรียน 6 เดือน -1ปี เป็นหลักสูตรวิชาชีพพื้นฐาน เน้นความรู้ระดับปฏิบัติงาน
2. อนุปริญญา (Diploma) ระยะเวลาเรียน 2 ปี เป็นหลัก สูตรระดับปฏิบัติงาน และวางแผน
3. อนุปริญญาชั้นสูง (Advanced Diploma) ระยะเวลาเรียน 2-3 ปี สามารถโอนหน่วยกิต ไปต่อระดับปริญญาตรี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้า สูงกว่าตำแหน่งหัวหน้างาน นอกจากนี้ วิทยาลัย TAFE ยังมีหลักสูตรพิเศษที่จัดขึ้นตามความต้องการของหน่วยงานนอกสถาบัน รวมทั้งให้บริการการศึกษาผู้ใหญ่ในหลักสูตร Matriculation ซึ่งเป็นหลักสูตรสามัญเร่งรัด 1 ปี สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป ที่ยังเรียนไม่จบมัธยมปลายและต้องการสอบเพื่อให้ได้วุฒิดังกล่าวเพื่อ เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

วิทยาลัยเอกชน (Private Colleges)

วิทยาลัยเอกชนเปิดสอนทั่วประเทศออสเตรเลีย จะตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ๆ เช่น Sydney , Melbourne , Perth , Brisbane , Adelaide , Canberra เป็นต้น วิทยาลัยเอกชนทุกแห่งจะต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาล นอกจากนี้ หากหลักสูตรใดของวิทยาลัย ได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ก็จะทำให้เป็นที่เชื่อถือมากยิ่งขึ้น หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยเอกชน มักเป็นหลักสูตรวิชาชีพทางธุรกิจ จะเปิดสอนตั้งแต่ระยะเวลา 6 เดือน ถึง 2 ปี วุฒิที่ได้ เช่น ประกาศนียบัตร I-IV อนุปริญญา (Diploma)

หลักสูตรในวิทยาลัยเอกชน เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับ ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ และวิชาชีพเพิ่มเติม หลังจากจบปริญญาตรีมาแล้ว เนื่องจากระยะเวลาเรียนสั้น เน้นการปฏิบัติ นักศึกษามีผล TOEFL ประมาณ 500 หรือIELTS ประมาณ 5.0-5.5 สามารถสมัครเรียนได้เลย ถ้าไม่มีผลภาษาอังกฤษ ก็อาจจะไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนกับ วิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรวิชาชีพ ในบางวิทยาลัยนักศึกษาอาจจะไม่ต้องสอบ IELTS เนื่องจากวิทยาลัยเอกชนจะวัดผลจากการเรียนภาษาอังกฤษของสถาบันเอง ถ้าผ่านถึงเกณฑ์ที่ทางสถาบันกำหนดก็สามารถเรียนต่อในหลักสูตรที่นักศึกษาสนใจได้ ค่าเล่าเรียน ประมาณปีละ 8,000-10,000 เหรียญออสเตรเลีย

การเปิดเรียนของวิทยาลัยเอกชน ส่วนใหญ่จะเปิดรับนักศึกษาใหม่ทุกเดือน การศึกษาพิเศษและวิทยาลัยเอกชน (Special Studies) สถาบันการศึกษาหลายแห่ง โดยเฉพาะวิทยาลัยเทคนิค TAFE และวิทยาลัยเอกชนยังเปิดสอนหลักสูตรที่เรียกว่า การศึกษาพิเศษ (Special Studies) ซึ่งเป็นหลักสูตรให้ความรู้ด้านวิชาชีพระยะสั้นๆ เช่น การท่องเที่ยว การโรงแรม อาหาร เสริมสวย การบิน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรอบรมความรู้พิเศษด้านต่างๆ ทั้งบันเทิงและกีฬา เช่น ว่ายน้ำ ประดาน้ำ กอล์ฟ เทนนิส เป็นต้น

มหาวิทยาลัย (University)

ปัจจุบันออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี และวิทยาลัย ซึ่งได้รับการยกระดับวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด 39 แห่งทั่วประเทศ คุณภาพได้มาตรฐานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยชั้นดีของประเทศอังกฤษ แคนาดา และอเมริกา มหาวิทยาลัยเป็นของรัฐบาลทั้งหมด ยกเว้น Bond University และ The University of Notre Dame ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า ออสเตรเลียไม่มีระบบเอ็นทรานซ์เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย การรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี พิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา ในกรณีที่เป็นนักเรียนต่างชาติก็พิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมปลาย มหาวิทยาลัยอาจกำหนดคุณสมบัติในการเข้าเรียนระดับ ปริญญาตรีของนักเรียนจากประเทศต่างๆ แตกต่างกันไป เช่น ในกรณีประเทศไทยบางสถาบันอาจพิจารณารับผู้ที่จบปี 1 ใน ระดับมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น

นอกจากนี้ สถานศึกษาทั่วไปของออสเตรเลียยังไม่ยอมรับผลการสอบเทียบในประเทศไทยเว้นแต่จะได้เกรด2.5 ขึ้นไป หลายสถาบันเปิดหลักสูตรการเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าสถาบันนั้นๆ แต่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ ใช้เวลาศึกษา 1 ปี หากนักศึกษา สามารถสอบผ่านปีพื้นฐานได้ ก็จะได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตามสาขาที่เลือกไว้

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graducate Certificate)

เป็นหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน เพื่อเสริมความรู้เฉพาะด้านมีหลายสาขาให้เลือก เช่น ผู้ที่จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ อาจเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System) เพิ่มเติม หรือนักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนระดับปริญญาโท แต่ทางสถาบันไม่แน่ใจในความพร้อมของนักเรียน อาจให้ นักเรียนลงทะเบียนหลักสูตรGraduate Certificate เพื่อประเมินผลการเรียนก่อน จนกว่าผลการเรียนเป็นที่พอใจก็จะอนุญาตให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้

 

อนุปริญญาโท (Graduate Diploma)

เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระยะเวลาศึกษา 1 ปี สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีที่มีประสบการณ์ในการทำงานแล้ว และต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเฉพาะด้าน เป็นหลักสูตร ฟังคำบรรยาย (Coursework) อาจมีการทำ Project หรือ มีภาคปฏิบัติในบางสาขาวิชา ในหลายสาขาวิชา เช่น MBA ได้จัดให้ Graduate Diploma เป็นหลักสูตรปีแรกของโปรแกรม ซึ่งถ้านักศึกษา สามารถทำคะแนนได้ดีในปีแรกก็สามารถผ่านไปเรียนปีที่สอง ในระดับปริญญาโทได้

ปริญญาโท (Master's Degree)

ใช้ระยะเวลาศึกษา 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและลักษณะการเรียน ระบบการเรียนมี 3 ลักษณะ คือ
1. Coursework เป็นการเรียนแบบเข้าฟังคำบรรยาย
2. Thesis เป็นการเรียนแบบเขียนวิทยานิพนธ์
3. Coursework and Thesis เป็นการเรียนผสมผสาน
ระหว่างการเข้าฟังคำบรรยายและการเขียนวิทยานิพนธ์ บางสถาบันอนุญาตให้นักศึกษาเลือกอัตราส่วนระหว่างการเรียน สองแบบ เช่น นักศึกษาอาจจะเลือก Coursework 50% และ Thesis อีก 50% หรือ อัตราส่วนระหว่างCoursework และ Thesis เป็น 70%-30% บางสาขา โดยเฉพาะ MBA รับผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ แต่จะต้องมีประสบการณ์การ ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี ในกรณีที่จบปริญญาตรีมาสาขาหนึ่ง และต้องการเรียนต่อปริญญาโทอีกสาขาหนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยอาจให้ทดลองเรียน 1 ปีก่อน ซึ่งเรียกว่า Master Qualifying ต้องมีผลสอบเป็นที่น่าพอใจจึงจะสามารถเรียนต่อไปในระดับ ปริญญาโทได้

ปริญญาเอก (Doctoral Degree)

ระยะเวลาศึกษาประมาณ 3-5 ปี เป็นหลักสูตรวิจัยค้นคว้า คือเขียนวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว ขณะนี้บางมหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มหลักสูตร Coursework เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนระดับปริญญาเอกนี้ด้วย แต่ยังเป็นส่วนน้อย ผู้ที่จะเรียนระดับปริญญาเอกจึงควรมีพื้นฐานการทำวิจัยในระดับปริญญาโทมาก่อน

การเรียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลีย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เรียกว่า ELICOS ย่อมาจาก English Language Intensive Course for Overseas Students ปัจจุบันมีสถาบันเปิดสอนหลักสูตรนี้ทั้งในเมือง และนอกเมืองมากกว่า 160 แห่ง สถาบันเหล่านี้มีห้องเรียนและอุปกรณืการเรียนการสอนที่ทันสมัยดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่มีความชำนาญและทรงคุณวุฒิทางด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ สถาบัน ELICOS เปิดสอนหลายหลักสูตรให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกดังนี้
-ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะทางด้านการพูดและการเขียน
-ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (English for Academic Purpose)
-ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในสายวิชาชีพ (English for Vocational Purpose) เน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการเรียนในสายวิชาชีพสาขาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ การบิน การท่องเที่ยวและการโรงแรม
-ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยม (Secondary School Preparation)
-ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมการทดสอบ (Examination Preparation) เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ IELTS (International English Language Testing System) การสอบ TOEFL (Teaching of English as a Foreign Language) และสอบข้อทดสอบ Cambridge Certificate

มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียทุกแห่งมีศูนย์สอนภาษาเป็นของตนเองหรืออาจจะประสานงานกับสถาบันสอนภาษา การดำเนินของศูนย์สอนภาษาอังกฤษเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและการรับรองคุณภาพจากNEAS (National ELT Accreditation Scheme) หรือ English Australia

เกณฑ์การรับเข้าเรียน

ผู้ที่มีความสนใจจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทสออสเตรเลีย หรือประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จะต้องมีความเข้าใจและมีระดับความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษเพียงพอ และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่สถาบันการศึกษาปลายทางกำหนดไว้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ? จึงถือเป็นเงื่อนไขสำคัญอย่างหนึ่ง ที่แต่ละสถาบันการศึกษาต้องการ สำหรับการเข้าศึกษาต่อ เนื่องจากว่าแต่ละสถานบันไม่ต้องการให้ภาษาเป็นอุปสรรคในการเรียนของตัวนักเรียนเอง หากนักเรียนไม่มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษดีพอ อาจส่งผลให้เรียนไม่เข้าใจและอาจทำให้สอบไม่ผ่าน ซึ่งมีผลต่อวีซ่าของตัวนักเรียนเองต่อไป ซึ่งสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง จะกำหนดเกณฑ์ ด้านภาษาอังกฤษของสถาบันเอง ตารางด้านล่างเป็นเกณฑ์ระดับภาษาคร่าวๆในการรับเข้าศึกษาต่อ


เอกสารการสมัครเรียน

>>> สมัครเรียนเฉพาะภาษาอังกฤษ

สำเนา Passport
ค่าธรรมเนียมการสมัครประมาณ 50$ - 250$ (ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน)
สมัครเรียนประกาศนียบัตร (Certificate Advanced Diploma)
สำเนา Passport
Transcript เป็นภาษาอังกฤษ
ผลภาษา IELTS/TOEFL (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการสมัครประมาณ 50$ - 300$ (ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน)

>>>สมัครเรียนประถมและมัธยมศึกษา

สำเนา Passport Transcript เป็นภาษาอังกฤษ
ผลภาษา IELTS/TOEFL (ถ้ามี)
ลายเซ็นจากผู้ปกครองนักเรียน ทั้งคุณพ่อและคุณแม่
ค่าธรรมเนียมการสมัครประมาณ 150$ - 500$ (ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน)

>>>สมัครเรียนปริญญาตรี

สำเนา Passport Transcript เป็นภาษาอังกฤษ
ผลภาษา IELTS/TOEFL 6.0-7.0
ค่าธรรมเนียมการสมัครประมาณ 50$ - 900$ (ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย บางมหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร)

>>> สมัครเรียน ปริญญาโท

สำเนา Passport Transcript เป็นภาษาอังกฤษ
ใบปริญญาบัตร เป็นภาษาอังกฤษ
ผลภาษา IELTS/TOEFL (ถ้ามี)
ใบรับรองการทำงาน 6.5-7.0
ค่าธรรมเนียมการสมัครประมาณ 50$ - 200$ (ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย บางมหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร)

>>>สมัครเรียน ปริญญาเอก

สำเนา Passport Transcript เป็นภาษาอังกฤษทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท
ใบปริญญาบัตร เป็นภาษาอังกฤษ
ผลภาษา IELTS/TOEFL 6.5-7.0 ขึ้นไป
ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี) หรือหัวหน้าหน่วยที่ทำงาน
รายงานย่อยตอนทำวิจัยวิทยานิพนธ์
ผลงานที่เคยได้รับการตีพิมพ์ตอนเรียนปริญญาโท (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการสมัครประมาณ 50$ - 200$ (ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย บางมหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร)

http://www.australian.co.th/australian/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=54
http://www.pasa.co.th/index.aspx?ContentID=ContentID-070713153107897