ผลการจัดอันดับ QS Asian Universities Ranking 2012

ผลการจัดอันดับ QS Asian Universities Ranking 2012

อันดับมหาวิทยาลัยของไทยในภูมิภาคเอเชีย

 

อันดับ 38 มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับ 43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 91 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 110 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับ 145 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อันดับ 161-170 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อันดับ 171-180 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อันดับ 191-200 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา

อันดับ 200+ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อันดับ 200+ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

Life Sciences & Medicine in 2012  (วิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์)

อันดับ 11 มหาวิทยาลัยมหิดล        

อันดับ 12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

อันดับ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับ 63 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

 

Engineering & Technology in 2012  (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)

อันดับ 31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 70 มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับ 74 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

อันดับ 78 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 81 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับ 83 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับ 85 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อันดับ 86 สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อันดับ 97 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ

อันดับ 100 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Arts & Humanities in 2012  ( มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์)

อันดับ 14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 40 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับ 41 มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับ 72 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Natural Sciences in 2012  (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

อันดับ 23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 43 มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับ 93 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

Social Sciences & Management in 2012  (สังคมศาสตร์และการบริหารการจัดการ)

อันดับ 16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 32 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับ 41 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 45 มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับ 74 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับ 81 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อันดับ 85 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลจาก http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2012/ และ http://www.unigang.com/Article/11686