[ม.4 - 6] ปฏิทินการจัดสอบ ประจําปี 2559 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิทินการจัดสอบ ประจําปี 2559

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- การสอบ CU-TEP    

- การสอบ CU-TEP (E-Testing)    

- การสอบ CU-TEP & Speaking    

- การสอบ CU-AAT    

- การสอบ CU-ATS    

- การสอบ CU-TAD