สรุปผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554

สรุปผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

จำนวนนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2554               236     คน

แยกเป็น        

แผนการเรียนวิทย์ - คณิต                                     174     คน

แผนการเรียนศิลป์ – คณิต และ ศิลป์ – ภาษา           62      คน

 

จำนวนนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2554 ที่สำเร็จการศึกษา    236     คน    

คิดเป็นร้อยละ   100

 

จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา                     233     คน    

คิดเป็นร้อยละ  98.73