สรุปผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554

สรุปผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

จำนวนนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2554               236     คน

แยกเป็น        

แผนการเรียนวิทย์ - คณิต                                     174     คน

แผนการเรียนศิลป์ – คณิต และ ศิลป์ – ภาษา           62      คน

 

จำนวนนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2554 ที่สำเร็จการศึกษา    236     คน    

คิดเป็นร้อยละ   100

 

จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา                     233     คน    

คิดเป็นร้อยละ  98.73

การจัดลำดับโรงเรียนเก่งต่อเนื่องติดต่อกัน 4 ปี (ปีการศึกษา 2548-2552)

การจัดลำดับโรงเรียนเก่งต่อเนื่องติดต่อกัน 4 ปี (ปีการศึกษา 2548-2552)

รายชื่อโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET ม.6 ใน 10 อันดับแรก

ของการสอบแต่ละครั้งต่อเนื่องกัน 4 ปี

(ปีการศึกษา 2548-2552)

ของโรงเรียนขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน 1,001 ถึง 2,000 คน )


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

1. วิชาภาษาไทย                                    ลำดับที่  2

2. วิชาสังคมศึกษา                                  ลำดับที่  2

3. วิชาภาษาอังกฤษ                                ลำดับที่  3

4. วิชาคณิตศาสตร์                                 ลำดับที่  6

5. วิชาวิทยาศาสตร์                                 ลำดับที่  2

6. วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                    ลำดับที่  3

7. วิชาศิลปะ                                           ลำดับที่  1

8. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี          ลำดับที่  3