ลูกช้างทัวร์ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558

โครงการลูกช้างทัวร์

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ตามวันและเวลา ดังนี้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ : วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

2. คณะบริหารธุรกิจ : วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

3. คณะแพทยศาสตร์ : วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

4. คณะการสื่อสารมวลชน : วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

5. คณะมนุษยศาสตร์ : วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

7. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี : วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.

8. คณะเภสัชศาสตร์ : วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

9. คณะเทคนิคการแพทย์ : วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

10. คณะนิติศาสตร์ : วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

11. คณะวิจิตรศิลป์ : วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

12. คณะวิทยาศาสตร์วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

13. คณะเศรษฐศาสตร์วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

14. คณะอุตสาหกรรมเกษตร : วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

15. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ : วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

16. มหาวิทยาลัยพายัพ : วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

- คณะนิเทศศาสตร์

17. คณะสังคมศาสตร์ วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

18. คณะทันตแพทยศาสตร์ : วันพุธที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

19. คณะศึกษาศาสตร์ : วันพุธที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

20. คณะเกษตรศาสตร์ : วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

21. คณะพยาบาลศาสตร์ : วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. คณะบริหารธุรกิจ

3. คณะแพทยศาสตร์

4. คณะการสื่อสารมวลชน

5. คณะมนุษยศาสตร์

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

7. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

8. คณะเภสัชศาสตร์

9. คณะเทคนิคการแพทย์

10. คณะนิติศาสตร์

11. คณะวิจิตรศิลป์

12. คณะวิทยาศาสตร์

13. คณะเศรษฐศาสตร์

14. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

15. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

16. มหาวิทยาลัยพายัพ

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 

- คณะนิเทศศาสตร์

17. คณะสังคมศาสตร์

18. คณะทันตแพทยศาสตร์

19. คณะศึกษาศาสตร์

20. คณะเกษตรศาสตร์

20. คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนกรกฎาคม 2558

นักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้สู่อาชีพสายการบิน รุ่นที่ 2”

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจอาชีพสายการบิน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้สู่อาชีพสายการบิน รุ่นที่ 2” ซึ่งจัดโดย ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์ศึกษาและบริการวิชาการท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียล 2 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพสายการบิน อันเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

แนะแนว สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนมิถุนายน 2558

แนะแนว มหาวิทยาลัย APU (Ritsumeikan Asai Pacific University)

ประเทศญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัย APU (Ritsumeikan Asai Pacific University) ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย APU ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนพฤษภาคม 2558

แนะแนว ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ประจำปี 2559

เจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ประจำปี 2559 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่สนใจ ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่