ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนกรกฎาคม 2558

นักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้สู่อาชีพสายการบิน รุ่นที่ 2”

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจอาชีพสายการบิน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้สู่อาชีพสายการบิน รุ่นที่ 2” ซึ่งจัดโดย ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์ศึกษาและบริการวิชาการท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียล 2 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพสายการบิน อันเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

แนะแนว สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนมิถุนายน 2558

แนะแนว มหาวิทยาลัย APU (Ritsumeikan Asai Pacific University)

ประเทศญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัย APU (Ritsumeikan Asai Pacific University) ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย APU ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนพฤษภาคม 2558

แนะแนว ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ประจำปี 2559

เจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ประจำปี 2559 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่สนใจ ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนกันยายน 2557

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 31 คน แบ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 19 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 คน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อิทธิชาติ  สุนทราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้อุปการะคุณทุนการศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่