ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 20 กรกฎาคม 2555

เยี่ยมบ้านนักเรียนขอทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา ตามโครงการทุนการศึกษาและเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ทา อำเภอป่าซาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555

 

เยี่ยมชมโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่

อำเภอแม่ทา จังหวัดำพูน

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ในโอกาสที่มาเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนแพะยันต์ดอยแช่ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นายมนูญ  พรมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งพาเยี่ยมชมโรงเรียนและกิจกรรมของนักเรียน โดยในวันนี้มีการจัดกิจกรรมโครงการอุ้ยสอนหลานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วย ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 17 กรกฎาคม 2555

การบรรยายพิเศษ

เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าทำงานในกระทรวงการต่างประเทศ

และชีวิตการทำงานในกระทรวงการต่างประเทศ”

โดย ท่านทูตอิสินธร สอนไว

อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำจอร์แดน และอดีตกงสุลใหญ่ประจำ LA

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจในสาขาวิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จำนวน 26 คน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าทำงานในกระทรวงการต่างประเทศและชีวิตการทำงานในกระทรวงการต่างประเทศ” โดย ท่านทูตอิสินธร สอนไว อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำจอร์แดน และอดีตกงสุลใหญ่ประจำ LA ซึ่งจัดโดย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้อง PSB1101 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 15 กรกฎาคม 2555

แนะแนว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ และหน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรียา  วงษ์ตระหง่าน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงวรลักษณ์  สัปจาตุระ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ นายแพทย์ศิวัฒน์  ภู่ริยะพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และนักศึกษาแพทย์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการรับนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ให้แก่นักเรียน ตามโครงการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.30 – 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 4 อาคารเรียนรวมสาธิต ชั้น 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

แนะแนว University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศิษย์เก่าและตัวแทนจาก University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องเรียนของนักเรียน

 

แนะแนว Academy of Art University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศิษย์เก่าและตัวแทนจาก Academy of Art University ประเทศสหรัฐอเมริกา แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องเรียนของนักเรียน