ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนพฤศจิกายน 2558

โครงการพี่แนะน้องมองอาชีพ ครั้งที่ 4

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการพี่แนะน้องมองอาชีพ ครั้งที่ 4 ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนเชิญ คุณชิดชนก  ศรีมณี ตำแหน่งผู้จัดการแผนกส่งเสริมการเรียนรู้ โรงแรม โฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ เป็นวิทยากรสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.50 – 15.40 น. ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ อาคารเรียนรวมสาธิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ U.S. Education Fair

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ เข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ U.S. Education Fair ซึ่งจัดโดย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 16.00 – 19.00 น. ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ เชียงใหม่

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ IEP

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศ

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ IEP ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 - 13.50 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.15 – 12.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฝ่ายวิชาการ โณงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Sun-Yat Sen สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แทนจากกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศจีนในเครือ ALLTERE  ผู้แทนจาก INTO Nankai ผู้แทนมหาวิทยาลัย Warsaw Medical University และ Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum Bydgoszcz ประเทศโปแลนด์ และผู้แทนจากสถาบันการศึกษานานาชาติ Study Wiz ในโอกาสที่เข้าพบและเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.15 - 09.00 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ในโอกาสพบปะและแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 - 14.50 น. ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สถาบันวาแตล ประเทศไทย

สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ จาก Vatel International Business School ประเทศฝรั่งเศส แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.15 - 11.00 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนตุลาคม 2558

การบรรยาย เรื่อง “เตรียมตัวสอบอย่างไรให้ใจเป็นสุข”

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนเชิญ รศ.พญ.เบญจลักษณ์ มณีทอน  จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้และประสบการณ์ในการบรรยาย เรื่อง “เตรียมตัวสอบอย่างไรให้ใจเป็นสุข” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้และมีสุขภาพจิตที่ดีในการเข้าสู่การสอบอย่างมั่นใจ ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนกันยายน 2558

วิทยากร โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ผศ.ดร.นงลักษณ์  เขียนงาม  อาจารย์ฐิติมา  อินทวงษ์ อาจารย์แนะแนว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแนะแนว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และอาจารย์สหรัช  สำเนียง  ครูแนะแนวโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องการยาเสพติดในสถานศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 2 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว และโรงเรียนบ้านแม่แฝก ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แนะแนว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันอังคารที่ 15 -วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 ในชั่วโมงเรียนกิจกรรมแนะแนว ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แนะแนว การเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย สถาบัน Warwick

เจ้าหน้าที่จากสถาบัน Warwick แนะแนวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนการเตรียมตัวสอบ TOEFL / IELTS / CU-TEP / SAT ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 , 4/5 และ 5/2 ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 , 4/5 และ 5/2 (ในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว)

โครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์

ประจำปีการศึกษา 2558

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเรียนเชิญ คุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 14.30 - 16.30 น. ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 13.50 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนสิงหาคม 2558

พิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 36 คน ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว มหาวิทยาลัยโอซาก้า (Osaka University) ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยโอซาก้า (Osaka University) ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 14.50 - 15.40 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว มหาวิทยาลัยนาโกย่า (Nagoya University) ประเทศญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยนาโกย่า (Nagoya University) ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 13.50 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

แนะแนว สาขาวิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์จากสาขาวิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

แนะแนวและประชาสัมพันธ์ โปรแกรม Ayusa

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมปลาย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Mr.Shoichi Okawa , Director, Sales & Marketing จาก Intrax Asia ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบอาจารย์แนะแนว เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์โปรแกรม Ayusa โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมปลาย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่

แนะแนว มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6