ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนตุลาคม 2558

การบรรยาย เรื่อง “เตรียมตัวสอบอย่างไรให้ใจเป็นสุข”

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนเชิญ รศ.พญ.เบญจลักษณ์ มณีทอน  จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้และประสบการณ์ในการบรรยาย เรื่อง “เตรียมตัวสอบอย่างไรให้ใจเป็นสุข” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้และมีสุขภาพจิตที่ดีในการเข้าสู่การสอบอย่างมั่นใจ ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนกันยายน 2558

วิทยากร โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ผศ.ดร.นงลักษณ์  เขียนงาม  อาจารย์ฐิติมา  อินทวงษ์ อาจารย์แนะแนว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแนะแนว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และอาจารย์สหรัช  สำเนียง  ครูแนะแนวโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องการยาเสพติดในสถานศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 2 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว และโรงเรียนบ้านแม่แฝก ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แนะแนว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันอังคารที่ 15 -วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 ในชั่วโมงเรียนกิจกรรมแนะแนว ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แนะแนว การเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย สถาบัน Warwick

เจ้าหน้าที่จากสถาบัน Warwick แนะแนวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนการเตรียมตัวสอบ TOEFL / IELTS / CU-TEP / SAT ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 , 4/5 และ 5/2 ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 , 4/5 และ 5/2 (ในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว)

โครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์

ประจำปีการศึกษา 2558

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเรียนเชิญ คุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 14.30 - 16.30 น. ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 13.50 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนสิงหาคม 2558

พิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 36 คน ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว มหาวิทยาลัยโอซาก้า (Osaka University) ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยโอซาก้า (Osaka University) ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 14.50 - 15.40 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว มหาวิทยาลัยนาโกย่า (Nagoya University) ประเทศญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยนาโกย่า (Nagoya University) ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 13.50 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

แนะแนว สาขาวิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์จากสาขาวิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

แนะแนวและประชาสัมพันธ์ โปรแกรม Ayusa

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมปลาย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Mr.Shoichi Okawa , Director, Sales & Marketing จาก Intrax Asia ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบอาจารย์แนะแนว เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์โปรแกรม Ayusa โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมปลาย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่

แนะแนว มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ลูกช้างทัวร์ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558

โครงการลูกช้างทัวร์

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ตามวันและเวลา ดังนี้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ : วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

2. คณะบริหารธุรกิจ : วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

3. คณะแพทยศาสตร์ : วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

4. คณะการสื่อสารมวลชน : วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

5. คณะมนุษยศาสตร์ : วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

7. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี : วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.

8. คณะเภสัชศาสตร์ : วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

9. คณะเทคนิคการแพทย์ : วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

10. คณะนิติศาสตร์ : วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

11. คณะวิจิตรศิลป์ : วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

12. คณะวิทยาศาสตร์วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

13. คณะเศรษฐศาสตร์วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

14. คณะอุตสาหกรรมเกษตร : วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

15. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ : วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

16. มหาวิทยาลัยพายัพ : วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

- คณะนิเทศศาสตร์

17. คณะสังคมศาสตร์ วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

18. คณะทันตแพทยศาสตร์ : วันพุธที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

19. คณะศึกษาศาสตร์ : วันพุธที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

20. คณะเกษตรศาสตร์ : วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

21. คณะพยาบาลศาสตร์ : วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. คณะบริหารธุรกิจ

3. คณะแพทยศาสตร์

4. คณะการสื่อสารมวลชน

5. คณะมนุษยศาสตร์

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

7. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

8. คณะเภสัชศาสตร์

9. คณะเทคนิคการแพทย์

10. คณะนิติศาสตร์

11. คณะวิจิตรศิลป์

12. คณะวิทยาศาสตร์

13. คณะเศรษฐศาสตร์

14. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

15. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

16. มหาวิทยาลัยพายัพ

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 

- คณะนิเทศศาสตร์

17. คณะสังคมศาสตร์

18. คณะทันตแพทยศาสตร์

19. คณะศึกษาศาสตร์

20. คณะเกษตรศาสตร์

20. คณะพยาบาลศาสตร์