ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 3 กุมภาพันธ์ 2556

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ตามโครงการ It’s Your Choice

“การป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรในเด็กวัยรุ่น”

รุ่นที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ตามโครงการ It’s Your Choice “การป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรในเด็กวัยรุ่น” รุ่นที่ 2 ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย สถานีกาชาดที่ 3 และกาชาดอิตาลี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับทราบข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งท้องก่อนวัยอันควรในเด็กวัยรุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต่อไปในอนาคต โดยจัดการอบรมรุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 31 มกราคม 2556

นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2555

อาจารย์อิทธิชาติ  สุนทราวงศ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด “นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2555” ซึ่งจัดโดย ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์จิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันการศึกษา และศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ข้อมูลสนเทศทางด้านการศึกษา อาชีพ และสังคมส่วนตัว ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารเรียนรวมสาธิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ตามโครงการ It’s Your Choice

“การป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรในเด็กวัยรุ่น”

รุ่นที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  แป้นแก้ว คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ตามโครงการ It’s Your Choice “การป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรในเด็กวัยรุ่น” รุ่นที่ 1 ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย สถานีกาชาดที่ 3 และกาชาดอิตาลี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับทราบข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งท้องก่อนวัยอันควร ในเด็กวัยรุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต่อไปในอนาคต โดยจัดการอบรมรุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 105 คน ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2555

ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8

นางสาวศิรินัทธ์  ศิริติกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 ระหว่างเวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 12 ธันวาคม 2555

แนะแนว การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

และ ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT)

ศูนย์แนะแนวและให้ปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณสหัษยา เจริญทรัพย์ เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และ ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ให้แก่นักเรียนที่สนใจ ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 08.15 - 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 28 พฤศจิกายน 2555

รางวัลนักแนะแนวผู้อุทิศตน

รางวัลนักแนะแนวเก่ง ดี มีคุณภาพ ระดับดีเด่น

จาก สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

อาจารย์แนะแนว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรแนะแนว โครงการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น ประจำปี 2555 จากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (สนนท.) ดังนี้

•    ผศ.ดร.นงลักษณ์  เขียนงาม     รางวัลนักแนะแนวผู้อุทิศตน
•    อาจารย์ฐิติมา  อินทวงษ์         รางวัลนักแนะแนวเก่ง ดี มีคุณภาพ ระดับดีเด่น

โดย อาจารย์ฐิติมา  อินทวงษ์   เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อ “การแนะแนวยุคใหม่กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21” ของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นผู้มอบรางวัล ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต