ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 26 มิถุนายน 2556

You Can Do It ! เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิไทยคม จัดกิจกรรม You Can Do It ! เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตนเองและเข้าใจความแตกต่างของบุคคล เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมุ่งมั่นในการทำความฝันให้เป็นจริง ตลอดจนสามารถปรับตัวและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  เขียนงาม หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และคุณบพิธ  โกมลภิส ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิไทยคม ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว มหาวิทยาลัยพายัพ

สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันพุธที่ 12 และวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 ในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 19 มิถุนายน 2556

แนะแนว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์อิทธิชาติ  สุนทราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.นงลักษณ์  เขียนงาม หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว ให้การต้อนรับ อ.พญ.วรลักษณ์  สัปจาตุระ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ ในโอกาสที่ฝ่ายวิชาการสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม Road Show เพื่อแนะแนวข้อมูลการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ข้อมูลการเรียน และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 5 มิถุนายน 2556

แนะแนว มหาวิทยาลัย APU ประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr.MURAKAMI Takeshi จากมหาวิทยาลัยริทชุเมคัน เอเชียแปซิฟิก (มหาวิทยาลัย APU) ประเทศญี่ปุ่น และอาจารย์สินธุรงค์  ปัณณวลี ในโอกาสที่มาแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัย APU ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 13.45 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด ในโอกาสที่มาแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด (กรุงเทพฯ - หัวหิน) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่