ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 10 กรกฎาคม 2556

ลูกช้างทัวร์ "คณะนิติศาสตร์" มหาวิทยาลัยพายัพ

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ตามโครงการลูกช้างทัวร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และอาจารย์ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา ให้การต้อนรับ ทั้งนี้นักเรียนได้มีโอกาสเยี่ยมชมศาลจำลอง และชมบทบาทสมมติการพิจารณาคดีอาญา โดยอาจารย์และนักศึกษา ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ตึกผู้วินิฉัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 9 กรกฎาคม 2556

ลูกช้างทัวร์ "คณะวิทยาศาสตร์"

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการลูกช้างทัวร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์  เนียมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทั้งนี้นักเรียนได้มีโอกาสเยี่ยมชมภาควิชาธรณีวิทยา ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเคมีอุตสาหกรรม เพื่อสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนในสถานที่จริง ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลูกช้างทัวร์ "คณะบริหารธุรกิจ"

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 34 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการลูกช้างทัวร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการเรียนการสอน และนักเรียนยังได้ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการกับนักศึกษารุ่นพี่อีกด้วย ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 8 กรกฎาคม 2556

ลูกช้างทัวร์ "คณะมนุษยศาสตร์"

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 29 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการลูกช้างทัวร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยมี ผศ.ดร.สยาม ราชวัตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ การให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อ โดยงานบริการการศึกษา และการแนะแนวการเตรียมตัวศึกษาต่อ ตลอดจนเดินเยี่ยมชมบรรยากาศภายในคณะ ห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลูกช้างทัวร์ "คณะเศรษฐศาสตร์"

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการลูกช้างทัวร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยมี รศ.ดร.คมสัน สุริยะ หัวหน้าสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนและการประกอบอาชีพ นอกจากนี้นักเรียนยังได้มีโอกาสเข้าเรียนในวิชาสถิติในทางเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษา ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 26 มิถุนายน 2556

You Can Do It ! เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิไทยคม จัดกิจกรรม You Can Do It ! เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตนเองและเข้าใจความแตกต่างของบุคคล เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมุ่งมั่นในการทำความฝันให้เป็นจริง ตลอดจนสามารถปรับตัวและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  เขียนงาม หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และคุณบพิธ  โกมลภิส ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิไทยคม ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว มหาวิทยาลัยพายัพ

สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันพุธที่ 12 และวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 ในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6