ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 18 กรกฎาคม 2556

Road show โครงการ ปตท.สผ. สร้างคน ค้นหาปิโตรเลียม ปีที่ 7

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม Road show โครงการ ปตท.สผ. สร้างคน ค้นหาปิโตรเลียม ปีที่ 7 ซึ่งจัดโดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ แนะแนวอาชีพ และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ที่สนใจในวิชาชีพสาขา Petroleum Geosciences และ Petroleum Engineering ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลูกช้างทัวร์ "คณะวิศวกรรมศาสตร์"

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการลูกช้างทัวร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้การต้อนรับ ทั้งนี้นักเรียนได้ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา และเข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมไฟฟ้า ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 16 กรกฎาคม 2556

ลูกช้างทัวร์ "คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์"

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 37 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการลูกช้างทัวร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยมีอาจารย์จากสำนักวิชาการเมืองและการปกครอง สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสำนักวิชาการระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละสำนักวิชา ทั้งนี้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมสังเกตการเรียนการสอนในรายวิชาทางรัฐประศาสนศาสตร์ (หัวข้อ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร) และรายวิชาทางการระหว่างประเทศ (หัวข้อ กรณีศึกษาประเทศอาร์เจนตินา) ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลูกช้างทัวร์ "คณะการสื่อสารมวลชน"

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการลูกช้างทัวร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยมีอาจารย์อลิชา  ตรีโรจนานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทั้งนี้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการจัดรายการวิทยุของสถานีวิทยุ FM 100 ของคณะการสื่อสารมวลชน ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 15 กรกฎาคม 2556

นางสาวศิรินัทธ์  ศิริติกุล เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน

นางสาวศิรินัทธ์  ศิริติกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2555 เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ลูกช้างทัวร์ "วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี"

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการลูกช้างทัวร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยมีอาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาแอนนิเมชัน สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้นักเรียนได้มีโอกาสเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ห้องสมุด และห้อง Motion Capture ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลูกช้างทัวร์ "คณะเภสัชศาสตร์"

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการลูกช้างทัวร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยมี รศ.ดร.ภญ.อัญชลี  เพิ่มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งนี้นักเรียนได้มีโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการยาเม็ด ห้องปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม 1 (ยาน้ำ) พิพิธภัณฑ์สมุนไพร และสวนสมุนไพร ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 11 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ชั้น ม.6

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา ร่วมกับ ตัวแทนนักศึกษาจากกลุ่ม Buzzolotion : Knowledge Spread Out จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจ จำนวน 32 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 –16.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่