ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 27 สิงหาคม 2556

แนะแนว สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะแนวหลักสูตรและการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้น ม.6/1 และ ม.6/3 ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ ห้องเรียนของนักเรียน

แนะแนว โครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน (TEP)

และโครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน (TEP) และโครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะแนวหลักสูตรและการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้น ม.6/2 และ ม.6/6 ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ ห้องเรียนของนักเรียน

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 18 สิงหาคม 2556

โครงการลูกช้างทัวร์

คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะนิติศาสตร์

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของคณะศึกษาศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการลูกช้างทัวร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 ตามกำหนดการดังนี้

เวลา 08.30 - 12.00 น. คณะศึกษาศาสตร์

เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะนิติศาสตร์

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 10 สิงหาคม 2556

โครงการลูกช้างทัวร์

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการลูกช้างทัวร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556
เวลา 08.30 - 12.00 น. คณะเทคนิคการแพทย์

เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556
เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556
เวลา 08.30 - 12.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์

เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556
เวลา 08.30 - 12.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะวิจิตรศิลป์

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556
เวลา 08.30 - 12.00 น. คณะแพทยศาสตร์

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556
เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะสังคมศาสตร์

 

 แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  เขียนงาม และอาจารย์ฐิติมา  อินทวงษ์ จากศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายและจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการรับโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ เข้าเป็นโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และ ผอ.ภาวินีย์ เวียงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ให้การต้อนรับ ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 21 กรกฎาคม 2556

ลูกช้างทัวร์ "คณะพยาบาลศาสตร์"

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการลูกช้างทัวร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งนี้นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLU) พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ และ Living Library ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานแนะแนว

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์แนะแนว จากโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานแนะแนว ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ It's Your Choice

การป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรในเด็กวัยรุ่น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และกาชาดอิตาลี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ It's Your Choice การป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรในเด็กวัยรุ่น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 200 คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่