ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 1 กันยายน 2556

การประชุมและสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์ฐิติมา อินทวงษ์ อาจารย์แนะแนว และอาจารย์รจนา พิใจ ครูการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมประชุมและสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

โครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์

ประจำปีการศึกษา 2556

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการเตรียมความพร้่อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์ ประจำปปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์ รู้จักแนวทางพัฒนาบุคลิกภาพ สามารถพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของตนเอง และเพิ่มความมั่นใจในการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิณีย์  ฉัตรยาลักษณ์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนวการเตรียมตัวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ศิษย์เก่าสาธิต มช. รุ่นที่ 40 แนะแนวการเตรียมตัวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 13.50 - 14.45 น. ณ ห้องเีรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

เยี่ยมบ้านนัีกเรียนทุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 27 สิงหาคม 2556

แนะแนว สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะแนวหลักสูตรและการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้น ม.6/1 และ ม.6/3 ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ ห้องเรียนของนักเรียน

แนะแนว โครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน (TEP)

และโครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน (TEP) และโครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะแนวหลักสูตรและการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้น ม.6/2 และ ม.6/6 ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ ห้องเรียนของนักเรียน

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 18 สิงหาคม 2556

โครงการลูกช้างทัวร์

คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะนิติศาสตร์

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของคณะศึกษาศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการลูกช้างทัวร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 ตามกำหนดการดังนี้

เวลา 08.30 - 12.00 น. คณะศึกษาศาสตร์

เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะนิติศาสตร์

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 10 สิงหาคม 2556

โครงการลูกช้างทัวร์

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการลูกช้างทัวร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556
เวลา 08.30 - 12.00 น. คณะเทคนิคการแพทย์

เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556
เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556
เวลา 08.30 - 12.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์

เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556
เวลา 08.30 - 12.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะวิจิตรศิลป์

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556
เวลา 08.30 - 12.00 น. คณะแพทยศาสตร์

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556
เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะสังคมศาสตร์

 

 แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  เขียนงาม และอาจารย์ฐิติมา  อินทวงษ์ จากศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายและจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการรับโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ เข้าเป็นโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และ ผอ.ภาวินีย์ เวียงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ให้การต้อนรับ ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่