ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนมิถุนายน 2557

 แนะแนว มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันจันทร์ที่ 23 และวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แนะแนว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ศิษย์เก่าสาธิต มช. รุ่นที่ 41 แนะแนวการศึกษา การอ่านหนังสือ และการเตรียมตัวสอบ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แนะแนว มหาวิทยาลัย APU ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยริทสึเมคังเอเชียแปซิฟิก (มหาวิทยาลัย APU) ประเทศญี่ปุ่น แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฎิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว คณะแพทยศาสตร์

ศิษย์เก่าสาธิต มช. รุ่นที่ 39 และ 40 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฎิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 25 กันยายน 2556

พิํีธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี อาจารย์ปทุมวดี  ศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่พันตรีนพดล  นะประสิทธิ์ อุปนายก คนที่ 2 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เภสัชกรมโนรมย์  สินธพอาชากุล ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาัลัยเชียงใหม่ และผู้อุปการะคุณสนับสนุนทุนการศึกษา เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่ันักเรียนทั้งหมด 31 คน ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 13 กันยายน 2556

ให้การต้อนรับ อาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ อาจารย์ภูริทัต  สิงหเสม อาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสที่คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 4 กันยายน 2556

แนะแนว หลักสูตรสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ (Media Arts and Design)

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์อุทิศ อติมานะ ประธานหลักสูตรสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ (Media Arts and Design) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะแนวหลักสูตรและแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 15.50 - 16.30 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์วิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว

ประจำปีการศึกษา 2557

อาจารย์ฐิติมา  อินทวงษ์ เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี แนะนำหลักสูตรและแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ชี้แจงการให้โควตาและการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ ห้องผูกมิตร อาคาร 100 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่

โครงการสัปดาห์จิตวิทยา

สาขาวิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  เขียนงาม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 เข้าร่วมโครงการสัปดาห์จิตวิทยา ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในวันอังคาีรที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 11.00 - 13.00 น. ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ

แนะแนว มหาวิทยาลัยนาโกยา (Nagoya University) ประเทศญี่ปุ่น

Professor Joyce Cartagena และ Miss Risa Ukai จากมหาวิทยาลัยนาโกยา (Nagoya University) ประเทศญี่ปุ่น แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี International Programs ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 13.50 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่