ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 25 กันยายน 2556

พิํีธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี อาจารย์ปทุมวดี  ศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่พันตรีนพดล  นะประสิทธิ์ อุปนายก คนที่ 2 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เภสัชกรมโนรมย์  สินธพอาชากุล ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาัลัยเชียงใหม่ และผู้อุปการะคุณสนับสนุนทุนการศึกษา เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่ันักเรียนทั้งหมด 31 คน ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 13 กันยายน 2556

ให้การต้อนรับ อาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ อาจารย์ภูริทัต  สิงหเสม อาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสที่คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 4 กันยายน 2556

แนะแนว หลักสูตรสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ (Media Arts and Design)

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์อุทิศ อติมานะ ประธานหลักสูตรสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ (Media Arts and Design) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะแนวหลักสูตรและแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 15.50 - 16.30 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์วิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว

ประจำปีการศึกษา 2557

อาจารย์ฐิติมา  อินทวงษ์ เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี แนะนำหลักสูตรและแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ชี้แจงการให้โควตาและการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ ห้องผูกมิตร อาคาร 100 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่

โครงการสัปดาห์จิตวิทยา

สาขาวิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  เขียนงาม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 เข้าร่วมโครงการสัปดาห์จิตวิทยา ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในวันอังคาีรที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 11.00 - 13.00 น. ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ

แนะแนว มหาวิทยาลัยนาโกยา (Nagoya University) ประเทศญี่ปุ่น

Professor Joyce Cartagena และ Miss Risa Ukai จากมหาวิทยาลัยนาโกยา (Nagoya University) ประเทศญี่ปุ่น แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี International Programs ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 13.50 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 1 กันยายน 2556

การประชุมและสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์ฐิติมา อินทวงษ์ อาจารย์แนะแนว และอาจารย์รจนา พิใจ ครูการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมประชุมและสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

โครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์

ประจำปีการศึกษา 2556

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการเตรียมความพร้่อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์ ประจำปปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์ รู้จักแนวทางพัฒนาบุคลิกภาพ สามารถพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของตนเอง และเพิ่มความมั่นใจในการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิณีย์  ฉัตรยาลักษณ์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนวการเตรียมตัวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ศิษย์เก่าสาธิต มช. รุ่นที่ 40 แนะแนวการเตรียมตัวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 13.50 - 14.45 น. ณ ห้องเีรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

เยี่ยมบ้านนัีกเรียนทุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่