ลูกช้างทัวร์ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557

โครงการลูกช้างทัวร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของ 14 คณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 1 คณะในมหาวิทยาลัยพายัพ ตามวันและเวลา ดังนี้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. คณะทันตแพทยศาสตร์ : วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น.

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ : วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น.

4. คณะเภสัชศาสตร์ : วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.

5. คณะแพทยศาสตร์ : วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น.

6. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี : วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น.

7. คณะมนุษยศาสตร์ : วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น.

8. คณะการสื่อสารมวลชน : วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.

9. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ : วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น.

10. คณะสัตวแพทยศาสตร์ : วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.

11. คณะเทคนิคการแพทย์ : วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น.

12. คณะบริหารธุรกิจ : วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.

13. คณะเศรษฐศาสตร์ : วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น.

14. คณะอุตสาหกรรมเกษตร : วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.

มหาวิทยาลัยพายัพ

1. คณะนิติศาสตร์ : วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. คณะทันตแพทยศาสตร์

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. คณะเภสัชศาสตร์

5. คณะแพทยศาสตร์

6. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

7. คณะมนุษยศาสตร์

8. คณะการสื่อสารมวลชน

9. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

10. คณะสัตวแพทยศาสตร์

11. คณะเทคนิคการแพทย์

12. คณะบริหารธุรกิจ

13. คณะเศรษฐศาสตร์

14. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยพายัพ

1. คณะนิติศาสตร์

ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนสิงหาคม 2557

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ ศึกษาดูงานแนะแนว

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ ในโอกาสมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมแนะแนว ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว มหาวิทยาลัยนาโกยา (Nagoya University) ประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนาโกยา (Nagoya University) ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 13.50 –15.00 น. (คาบที่ 6) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม Road Show โครงการ ปตท.สผ. สร้างคน ค้นหาปิโตรเลียม ปีที่ 8

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ที่สนใจในวิชาชีพสาขา Petroleum Geosciences และ Petroleum Engineering เข้าร่วมกิจกรรม Road show โครงการ ปตท.สผ. สร้างคน ค้นหาปิโตรเลียม ปีที่ 8 ซึ่งจัดโดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6

โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผศ.ดร.นงลักษณ์  เขียนงาม และอาจารย์ฐิติมา  อินทวงษ์ แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่

ผศ.ดร.นงลักษณ์  เขียนงาม อาจารย์ฐิติมา  อินทวงษ์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแนะแนวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่

แนะแนวการศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรับฟังการบรรยายข้อมูลการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และเยี่ยมชมการเรียนการสอนแบบ PBL (Problem - Based Learning) ของนักศึกษาแพทย์ ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว การสอบโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะแนวการสอบโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสอบและขั้นตอนการสมัครสอบอย่างถูกต้อง ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนกรกฎาคม 2557

โครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์

ประจำปีการศึกษา 2557

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การตอบคำถามในการสัมภาาณ์ ตลอดจนมีความมั่นใจในการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิณีย์  ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ ประจำปี 2557 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.50 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการเปิดบ้านโบราณคดีรับ AEC

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการเปิดบ้านโบราณคดีรับ AEC เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะโบราณคดี และแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สนใจ โดยจัดกิจกรรมในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนมิถุนายน 2557

 แนะแนว มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันจันทร์ที่ 23 และวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แนะแนว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ศิษย์เก่าสาธิต มช. รุ่นที่ 41 แนะแนวการศึกษา การอ่านหนังสือ และการเตรียมตัวสอบ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แนะแนว มหาวิทยาลัย APU ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยริทสึเมคังเอเชียแปซิฟิก (มหาวิทยาลัย APU) ประเทศญี่ปุ่น แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฎิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว คณะแพทยศาสตร์

ศิษย์เก่าสาธิต มช. รุ่นที่ 39 และ 40 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฎิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่