ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 25 กันยายน 2556

พิํีธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี อาจารย์ปทุมวดี  ศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่พันตรีนพดล  นะประสิทธิ์ อุปนายก คนที่ 2 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เภสัชกรมโนรมย์  สินธพอาชากุล ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาัลัยเชียงใหม่ และผู้อุปการะคุณสนับสนุนทุนการศึกษา เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่ันักเรียนทั้งหมด 31 คน ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่