ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 13 กันยายน 2556

ให้การต้อนรับ อาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ อาจารย์ภูริทัต  สิงหเสม อาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสที่คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556