ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 4 กันยายน 2556

แนะแนว หลักสูตรสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ (Media Arts and Design)

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์อุทิศ อติมานะ ประธานหลักสูตรสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ (Media Arts and Design) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะแนวหลักสูตรและแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 15.50 - 16.30 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศูนย์วิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว

ประจำปีการศึกษา 2557

อาจารย์ฐิติมา  อินทวงษ์ เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี แนะนำหลักสูตรและแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ชี้แจงการให้โควตาและการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ ห้องผูกมิตร อาคาร 100 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่

โครงการสัปดาห์จิตวิทยา

สาขาวิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  เขียนงาม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 เข้าร่วมโครงการสัปดาห์จิตวิทยา ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในวันอังคาีรที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 11.00 - 13.00 น. ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ

แนะแนว มหาวิทยาลัยนาโกยา (Nagoya University) ประเทศญี่ปุ่น

Professor Joyce Cartagena และ Miss Risa Ukai จากมหาวิทยาลัยนาโกยา (Nagoya University) ประเทศญี่ปุ่น แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี International Programs ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 13.50 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่