ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 1 กันยายน 2556

การประชุมและสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์ฐิติมา อินทวงษ์ อาจารย์แนะแนว และอาจารย์รจนา พิใจ ครูการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมประชุมและสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

โครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์

ประจำปีการศึกษา 2556

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการเตรียมความพร้่อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์ ประจำปปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์ รู้จักแนวทางพัฒนาบุคลิกภาพ สามารถพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของตนเอง และเพิ่มความมั่นใจในการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิณีย์  ฉัตรยาลักษณ์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนวการเตรียมตัวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ศิษย์เก่าสาธิต มช. รุ่นที่ 40 แนะแนวการเตรียมตัวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 13.50 - 14.45 น. ณ ห้องเีรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

เยี่ยมบ้านนัีกเรียนทุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่