ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 18 สิงหาคม 2556

โครงการลูกช้างทัวร์

คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะนิติศาสตร์

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของคณะศึกษาศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการลูกช้างทัวร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 ตามกำหนดการดังนี้

เวลา 08.30 - 12.00 น. คณะศึกษาศาสตร์

เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะนิติศาสตร์