ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 10 สิงหาคม 2556

โครงการลูกช้างทัวร์

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการลูกช้างทัวร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556
เวลา 08.30 - 12.00 น. คณะเทคนิคการแพทย์

เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556
เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556
เวลา 08.30 - 12.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์

เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556
เวลา 08.30 - 12.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะวิจิตรศิลป์

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556
เวลา 08.30 - 12.00 น. คณะแพทยศาสตร์

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556
เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะสังคมศาสตร์

 

 แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  เขียนงาม และอาจารย์ฐิติมา  อินทวงษ์ จากศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายและจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการรับโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ เข้าเป็นโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และ ผอ.ภาวินีย์ เวียงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ให้การต้อนรับ ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่