ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 21 กรกฎาคม 2556

ลูกช้างทัวร์ "คณะพยาบาลศาสตร์"

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการลูกช้างทัวร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งนี้นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLU) พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ และ Living Library ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานแนะแนว

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์แนะแนว จากโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานแนะแนว ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ It's Your Choice

การป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรในเด็กวัยรุ่น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และกาชาดอิตาลี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ It's Your Choice การป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรในเด็กวัยรุ่น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 200 คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่