ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนสิงหาคม 2559

เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr.Shiro Terashima เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่