ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนธันวาคม 2558

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย เอเดน

สวัสดีปีใหม่ 2559

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย เอเดน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559 ให้แก่ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนวคณะแพทยศาสตร์ Peking University Health Science Center

มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ Peking University Health Science Center มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 09.15 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4