ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนพฤศจิกายน 2558

โครงการพี่แนะน้องมองอาชีพ ครั้งที่ 4

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการพี่แนะน้องมองอาชีพ ครั้งที่ 4 ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนเชิญ คุณชิดชนก  ศรีมณี ตำแหน่งผู้จัดการแผนกส่งเสริมการเรียนรู้ โรงแรม โฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ เป็นวิทยากรสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.50 – 15.40 น. ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ อาคารเรียนรวมสาธิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ U.S. Education Fair

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ เข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ U.S. Education Fair ซึ่งจัดโดย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 16.00 – 19.00 น. ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ เชียงใหม่

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ IEP

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศ

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ IEP ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 - 13.50 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.15 – 12.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฝ่ายวิชาการ โณงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Sun-Yat Sen สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แทนจากกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศจีนในเครือ ALLTERE  ผู้แทนจาก INTO Nankai ผู้แทนมหาวิทยาลัย Warsaw Medical University และ Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum Bydgoszcz ประเทศโปแลนด์ และผู้แทนจากสถาบันการศึกษานานาชาติ Study Wiz ในโอกาสที่เข้าพบและเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.15 - 09.00 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ในโอกาสพบปะและแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 - 14.50 น. ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สถาบันวาแตล ประเทศไทย

สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ จาก Vatel International Business School ประเทศฝรั่งเศส แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.15 - 11.00 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5