ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนตุลาคม 2558

การบรรยาย เรื่อง “เตรียมตัวสอบอย่างไรให้ใจเป็นสุข”

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนเชิญ รศ.พญ.เบญจลักษณ์ มณีทอน  จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้และประสบการณ์ในการบรรยาย เรื่อง “เตรียมตัวสอบอย่างไรให้ใจเป็นสุข” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้และมีสุขภาพจิตที่ดีในการเข้าสู่การสอบอย่างมั่นใจ ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่