ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนกันยายน 2558

วิทยากร โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ผศ.ดร.นงลักษณ์  เขียนงาม  อาจารย์ฐิติมา  อินทวงษ์ อาจารย์แนะแนว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแนะแนว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และอาจารย์สหรัช  สำเนียง  ครูแนะแนวโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องการยาเสพติดในสถานศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 2 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว และโรงเรียนบ้านแม่แฝก ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แนะแนว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันอังคารที่ 15 -วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 ในชั่วโมงเรียนกิจกรรมแนะแนว ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แนะแนว การเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย สถาบัน Warwick

เจ้าหน้าที่จากสถาบัน Warwick แนะแนวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนการเตรียมตัวสอบ TOEFL / IELTS / CU-TEP / SAT ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 , 4/5 และ 5/2 ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 , 4/5 และ 5/2 (ในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว)

โครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์

ประจำปีการศึกษา 2558

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเรียนเชิญ คุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 14.30 - 16.30 น. ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 13.50 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2