ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนสิงหาคม 2558

พิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 36 คน ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว มหาวิทยาลัยโอซาก้า (Osaka University) ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยโอซาก้า (Osaka University) ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 14.50 - 15.40 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว มหาวิทยาลัยนาโกย่า (Nagoya University) ประเทศญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยนาโกย่า (Nagoya University) ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 13.50 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

แนะแนว สาขาวิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์จากสาขาวิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

แนะแนวและประชาสัมพันธ์ โปรแกรม Ayusa

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมปลาย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Mr.Shoichi Okawa , Director, Sales & Marketing จาก Intrax Asia ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบอาจารย์แนะแนว เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์โปรแกรม Ayusa โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมปลาย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่

แนะแนว มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6