ลูกช้างทัวร์ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558

โครงการลูกช้างทัวร์

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ตามวันและเวลา ดังนี้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ : วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

2. คณะบริหารธุรกิจ : วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

3. คณะแพทยศาสตร์ : วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

4. คณะการสื่อสารมวลชน : วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

5. คณะมนุษยศาสตร์ : วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

7. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี : วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.

8. คณะเภสัชศาสตร์ : วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

9. คณะเทคนิคการแพทย์ : วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

10. คณะนิติศาสตร์ : วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

11. คณะวิจิตรศิลป์ : วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

12. คณะวิทยาศาสตร์วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

13. คณะเศรษฐศาสตร์วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

14. คณะอุตสาหกรรมเกษตร : วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

15. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ : วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

16. มหาวิทยาลัยพายัพ : วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

- คณะนิเทศศาสตร์

17. คณะสังคมศาสตร์ วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

18. คณะทันตแพทยศาสตร์ : วันพุธที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

19. คณะศึกษาศาสตร์ : วันพุธที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

20. คณะเกษตรศาสตร์ : วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

21. คณะพยาบาลศาสตร์ : วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. คณะบริหารธุรกิจ

3. คณะแพทยศาสตร์

4. คณะการสื่อสารมวลชน

5. คณะมนุษยศาสตร์

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

7. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

8. คณะเภสัชศาสตร์

9. คณะเทคนิคการแพทย์

10. คณะนิติศาสตร์

11. คณะวิจิตรศิลป์

12. คณะวิทยาศาสตร์

13. คณะเศรษฐศาสตร์

14. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

15. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

16. มหาวิทยาลัยพายัพ

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 

- คณะนิเทศศาสตร์

17. คณะสังคมศาสตร์

18. คณะทันตแพทยศาสตร์

19. คณะศึกษาศาสตร์

20. คณะเกษตรศาสตร์

20. คณะพยาบาลศาสตร์