ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนสิงหาคม 2559

เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr.Shiro Terashima เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนมิถุนายน 2559

   แนะแนว มหาวิทยาลัยพายัพ

สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 14.35 - 15.45 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

โดยนักเรียนให้ความสนใจในคณะเภสัชศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ-การโรงแรม และ วิทยาลัยนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยพายัพ และ ทางสำนักฯ ยังได้มอบของที่ระลึก ให้แก่ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 13.55 - 14.35 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

โดยนักเรียนให้ความสนใจในคณะเภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มนุษยศาสตร์-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วิทยาลัยนานาชาติ และ วิทยาลัยดุริยศิลป์ ของมหาวิทยาลัยพายัพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 11.10 - 12.00 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

โดยนักเรียนให้ความสนใจในคณะเภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยดุริยศิลป์ และ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ของมหาวิทยาลัยพายัพ

  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 08.15 - 09.05 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

โดยนักเรียนให้ความสนใจในคณะเภสัชศาสตร์ บัญชี พยาบาลศาสตร์ นิติศาสตร์ และ วิทยาลัยดุริยศิลป์ ของมหาวิทยาลัยพายัพ

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.15 -11.05 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

 

แนะแนว มหาวิทยาลัย APU ประเทศญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยริทสีเมคันเอเชียแปซิฟิก (มหาวิทยาลัย APU) เมืองเบปปุ ประเทศญี่ปุ่น แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 11.10 - 12.00 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

 

แนะแนว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 10.15 -11.05 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 08.15 - 09.05 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

  

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับ Top 6 Admission'59

ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนธันวาคม 2558

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย เอเดน

สวัสดีปีใหม่ 2559

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย เอเดน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559 ให้แก่ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนวคณะแพทยศาสตร์ Peking University Health Science Center

มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ Peking University Health Science Center มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 09.15 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4