ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนสิงหาคม 2559

เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.ศักดา  สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr.Shiro Terashima เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนมิถุนายน 2559

   แนะแนว มหาวิทยาลัยพายัพ

สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 14.35 - 15.45 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

โดยนักเรียนให้ความสนใจในคณะเภสัชศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ-การโรงแรม และ วิทยาลัยนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยพายัพ และ ทางสำนักฯ ยังได้มอบของที่ระลึก ให้แก่ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 13.55 - 14.35 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

โดยนักเรียนให้ความสนใจในคณะเภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มนุษยศาสตร์-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วิทยาลัยนานาชาติ และ วิทยาลัยดุริยศิลป์ ของมหาวิทยาลัยพายัพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 11.10 - 12.00 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

โดยนักเรียนให้ความสนใจในคณะเภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยดุริยศิลป์ และ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ของมหาวิทยาลัยพายัพ

  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 08.15 - 09.05 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

โดยนักเรียนให้ความสนใจในคณะเภสัชศาสตร์ บัญชี พยาบาลศาสตร์ นิติศาสตร์ และ วิทยาลัยดุริยศิลป์ ของมหาวิทยาลัยพายัพ

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.15 -11.05 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

 

แนะแนว มหาวิทยาลัย APU ประเทศญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยริทสีเมคันเอเชียแปซิฟิก (มหาวิทยาลัย APU) เมืองเบปปุ ประเทศญี่ปุ่น แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 11.10 - 12.00 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

 

แนะแนว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 10.15 -11.05 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 08.15 - 09.05 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

  

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับ Top 6 Admission'59

ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนธันวาคม 2558

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย เอเดน

สวัสดีปีใหม่ 2559

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย เอเดน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559 ให้แก่ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนวคณะแพทยศาสตร์ Peking University Health Science Center

มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ Peking University Health Science Center มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 09.15 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนพฤศจิกายน 2558

โครงการพี่แนะน้องมองอาชีพ ครั้งที่ 4

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการพี่แนะน้องมองอาชีพ ครั้งที่ 4 ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนเชิญ คุณชิดชนก  ศรีมณี ตำแหน่งผู้จัดการแผนกส่งเสริมการเรียนรู้ โรงแรม โฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ เป็นวิทยากรสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.50 – 15.40 น. ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ อาคารเรียนรวมสาธิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ U.S. Education Fair

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ เข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ U.S. Education Fair ซึ่งจัดโดย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 16.00 – 19.00 น. ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ เชียงใหม่

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ IEP

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศ

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ IEP ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 - 13.50 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.15 – 12.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฝ่ายวิชาการ โณงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Sun-Yat Sen สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แทนจากกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศจีนในเครือ ALLTERE  ผู้แทนจาก INTO Nankai ผู้แทนมหาวิทยาลัย Warsaw Medical University และ Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum Bydgoszcz ประเทศโปแลนด์ และผู้แทนจากสถาบันการศึกษานานาชาติ Study Wiz ในโอกาสที่เข้าพบและเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.15 - 09.00 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ในโอกาสพบปะและแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 - 14.50 น. ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สถาบันวาแตล ประเทศไทย

สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ จาก Vatel International Business School ประเทศฝรั่งเศส แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.15 - 11.00 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5