บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์   เขียนงาม

ศศ.ด.  หลักสูตรและการสอน

อาจารย์แนะแนว

หัวหน้าศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา

อาจารย์ฐิติมา   อินทวงษ์

ศษ.ม.  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

อาจารย์แนะแนว